POPULASYON

 Populasyon

Belli bir bölgede, belli bir

zaman diliminde yaşayan ve aralarında gen alış verişi olan bireyler topluluğuna populasyon adı verilir. Belli bir coğrafik sınır içinde yaşayan, aralarında gen alışverişi olan ve verimli döller oluşturan populasyonlar ise tür olarak değerlendirilirler. Bir türün populasyonları birbirinden fiziksel olarak belirlenen sınırlarla ayrılmışlardır. Örneğin iki farklı gölde yaşayan sazan balığı topluluğu farklı sazan populasyonları olarak değerlendirilir.

YAŞAM BİRLİKLERİ (KOMÜNİTELER)
Sınırları belli  bir coğrafi ortamda  yaşayan tüm populasyonların oluşturduğu birliktir. Biyosferde iki tip yaşam birliği vardır.     
A-Kara yaşam birliği  (Orman, Çayır, Step, Tundra, Çöl, Mağara. vb.)
B-Su yaşam birlikleri (Deniz, Göl, Akarsu, Havuz, Bataklık, Pınar, vb.)
 
Yaşama birliklerinin özellikleri:
•       Baskın türler vardır:Komünitede gerek sayısal gerekse yaşamsal aktiviteleri bakımından en çok  rastlanan türdür.
•       Her yaşam birliği belirli iklimsel koşullara sahip ortamlara uyumlu türlerden oluşur: Ormanlarda topraktan ağacın  tepesine kadar  farklı şartlara sahip microklima katmanları  ve bu  katmanlarda şartlara uyumlu bitki ve hayvan türleri bulunur.
•       Yaşam birliklerinin sınırları vardır. Ancak bazı yaşam birlikleri içiçe olabilir.
•       Yaşam birliklerinde canlıların sayıları ile vücud büyüklükleri ters orantılıdır.
•       Yaşam birliğinin baskın türü  biyotik ve abiyotik nedenlerle zamanla ortadan kalkabilir ve yerini başka bir tür alabilir .Bu olaya süksesyon denir.
 

 

 
POPULASYONLAR
Sınırlandırılmış coğrafik  bölgede yaşayan aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluktur.Populasyoınlar biyolojik birimdir. Populasyonlarda bir birey doğar, büyür ve ölür ancak populasyonlar varlığını sürdürür.
Populasyonların incelenmesinin sağladığı faydalar şunlardır.
•       Canlı ile çevresi arasındaki ilişkileri anlamak
•       Doğadaki madde ve enerji akışını tanımak ,önemini kavramak
•       Yaşanabilir doğayı öğrenmek ,tanımak ve korumanın önemini kavramak
•       Canlıların genetik yapı ve evrimini öğrenmek
 
POPULASYONLARIN  ÖZELLİKLERİ
1) Populasyon büyüme şekilleri: Populasyona doğum ve içe göçle birey katılarak büyür. Ölüm ve dışa göçle bireyler azalarak küçülür. Eğer populasyonun bulunduğu alanda çevresel koşullar değişmeden kalıyorsa populasyonlarda birey sayısı dengeye ulaşır. Populasyonların gelişme,gerileme ve dengesi şu formülle hesaplanır.
                P=Populasyon büyüklüğündeki değişme
                A=Doğum + İçe göç (Birey sayısı artışı)
                B=Ölüm + Dışa göç (Birey sayısı azalması)
Populasyon içindeki bireylerin dağılışı, yoğunluğu, biyokütlesi, yaş dağılımı, eşeylerin oranının bilinmesi önem taşır.

 

  Örneğin ele aldığımız populasyondaki yaş dağılımı bize onun gelecekteki durumu hakkında bilgi verir. Günümüzdeki çeşitli devletlerdeki bireylerin yaş dağılımı ile örneğimizi somutlaştırabiliriz. Gelişen populasyonlarda, üretken öncesi yaş grubundaki bireylerin sayısı üretken ve yaşlı bireylerden fazladır. Yaş dağılımı dengeli olanlarda nüfus sabit kalırken, gerileyen populasyonlarda üretken öncesi yaş dönemindeki bireyler diğerlerinden daha azdır. Bu durumda zaman içinde nüfusun azalması beklenir. Aynı izleme yöntemi ekonomik önem taşıyan herhangi bir populasyona uygulanarak ilerideki yıllara yönelik bir planlama yapmak mümkün olabilir.  

 

 

Populasyonda mevsim gibi periyotlara bağlı olarak değişimin gözlenmesi de hem doğal denge hem de ekonomik açıdan önem taşır.

Image 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !